კონცერტების ორგანიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით:
info@bravometehi.com
თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში:
work@bravometehi.com